Beeldvorming over hervorming zorg te negatief

De hervorming van de langdurige zorg is vanaf het begin in 2015 gepaard gegaan met veel ophef in het politieke en maatschappelijke debat. Beelden van verschraling en verhalen van mensen die tussen wal en schip vallen, zijn in de media voortdurend herhaald. Daardoor is een te negatief beeld ontstaan over de decentralisatie.

(Tekst: Zorgvisie)

Laten we beginnen bij het begin. Wat heeft de Rijksoverheid beoogd met hervorming van de langdurige zorg? De recente hervorming berust op vier leidende thema’s. Ten eerste de inzet om de zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten op de vraag van mensen met beperkingen en daarbij goed te kijken naar wat mensen zelf kunnen met hun sociale netwerk. Ook moeten gemeenten een grote rol krijgen bij ondersteuning van mensen met beperkte zelfredzaamheid.

Meer armslag in de wijk

Parallel daaraan moeten zorgverzekeraars meer armslag krijgen voor integrale eerstelijnszorg in de wijk, waarbij huisartsen samenwerken met de wijkverpleging en de ouderengeneeskunde. Verder blijft er voor mensen met blijvende ernstige zorgbehoefte – nabije 24-uurszorg is nodig – een wettelijk verzekerd recht op intensieve zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot slot moet de kwaliteit van zorg en ondersteuning op een goed niveau komen en moet tegelijkertijd op langere termijn de betaalbaarheid van langdurige zorg zijn geborgd. Daartoe wil de overheid de uitgavenontwikkeling in balans brengen met wat burgers opbrengen voor langdurige zorg via premies en belastingen.

Lees hier verder

Geef een reactie