Betere uitwisseling medische gegevens in vreemdelingenketen

Om de uitwisseling van medische gegevens binnen de vreemdelingenketen te verbeteren is de Handreiking uitwisseling medische informatie in de Vreemdelingenketen opgesteld. De handreiking is bestemd voor alle zorgprofessionals in de vreemdelingenketen.

(Tekst: Rijksoverheid)

Het doel is duidelijkheid te geven over hoe te handelen als het gaat om medische informatie van vreemdelingen: wanneer zou welke medische informatie moeten worden opgevraagd of gegeven worden aan medische zorgprofessionals en medewerkers in de vreemdelingenketen? Het gaat hier om  de vreemdelingen die onderdak hebben bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vreemdelingen in vreemdelingenbewaring en vreemdelingen die onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee worden uitgezet.

De handreiking is als brochure beschikbaar gesteld en wordt digitaal aangeboden via de website van de rijksoverheid, de website zichtopdevreemdelingenketen.nl  en op de websites van COA, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek, Dienst Justitiële Inrichtingen  en Gezondheidscentrum Asielzoekers.

De ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Landelijke Huisartsenvereniging en verschillende zorgaanbieders in de vreemdelingenketen hebben de Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen opgesteld. Deze handreiking komt voort uit de maatregelen die de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voorgesteld om de uitwisseling van medische gegevens binnen de vreemdelingenketen te verbeteren.

Geef een reactie