D66 Leeuwarden: Wie zorgt er voor onze gehandicapten?

In de NRC van donderdag 3 oktober lazen wij een zorgwekkend bericht over de gehandicaptenzorg. Vijfduizend lichamelijk en verstandelijk beperkten hebben geen huisarts meer, bleek uit een enquête onder leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de organisatie van zorginstellingen, en cliëntenorganisatie Iederin. Medische zorg voor deze groep vraagt meer van huisartsen, en adequate kennis is niet altijd voor handen.

(Tekst: D66 Leeuwarden)

D66 Leeuwarden heeft naar aanleiding van dit bericht ervaringsdeskundigen uit het veld geraadpleegd, waaronder een AVG-arts, en heeft de volgende schriftelijke vragen voor het college.

1. Heeft het college een beeld van hoeveel gehandicapten in de gemeente Leeuwarden geen huisarts hebben?

8.000 gehandicapten dreigen volgens het artikel huisartsenzorg te verliezen doordat lokale huisartsenposten contracten opzeggen met de instellingen waar ze wonen of het niet meer aandurven deze zorg op zich te nemen door handelingsverlegenheid. Daarnaast zal het huisartsentekort waarschijnlijk toenemen en worden huisartsen steeds meer belast met nieuwe zorgtaken.

Deelt het college de zorg van D66 dat de gehandicaptenzorg, ook in onze gemeente, onder druk staat?

2. Zo ja, neemt het college al maatregelen, door alle bovenstaande genoemde ontwikkelingen, om te waarborgen dat de zorg voor onze gehandicapten niet in gevaar komt?

Volgens de AVG-arts die wij spraken kan er nog veel meer integraal gewerkt binnen de gehandicaptenzorg en deze arts ziet hierin een taak voor de gemeente weggelegd.

3. Is het college bereid om met alle partners om tafel te gaan om de samenwerking binnen de gehandicaptenzorg verder te bevorderen en om samen te komen tot integraal beleid?

4. Zo ja, is het college bereid de resultaten van deze gesprekken te presenteren aan de gemeenteraad? https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/03/wie-zorgt-er-voor-de-gehandicapten-a3975592 (Geraadpleegd op donderdag 10 oktober 2019)

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, naar aanleiding van de Prinsjesdag stukken, een advies uitgebracht aan ministers van VWS Hugo de Jonge om betere gehandicaptenzorg mogelijk te maken.2Onder andere de administratieve druk wordt, niet voor de eerste keer, genoemd als een groot punt van zorg. Er is hier onder andere een motie voor aangenomen om de raad regelmatig over te informeren hoe het college vormgeeft aan het terugdringen van de administratieve druk. D66 vindt het belangrijk dat onze zorgprofessionals zoveel mogelijk tijd kunnen besteden hun kerntaak, namelijk zorg verlenen.

5. Wat doet het college om de administratieve druk, in het bijzonder voor de gehandicaptenzorg, en in het algemeen binnen de WMO en jeugdzorg terug te dringen?

De Wet Zorg en Dwang, die per 1 januari van kracht wordt, heeft voor de gemeente Leeuwarden ook enige consequenties.4Die bepaalt dat psychiatrische patiënten, demente ouderen en gehandicapten die thuis wonen, gedwongen kunnen worden om hulp te accepteren of medicijnen te slikken. Volgens het VGN leidt dit tot 90 miljoen euro aan extra kosten voor administratieve lasten en door de extra taken die de gemeente krijgt door ze wet ook tot een extra kostenpost voor onze gemeente.

6. In hoeverre anticipeert het college al op deze, zeer waarschijnlijke, forse lastenverzwaring voor onze gemeente?

Volgens deze nieuwe wet moet een huisartsenpraktijk, die verstandelijk beperkte mensen als patiënt heeft, zich registreren om eventueel onvrijwillige zorg te mogen geven, en er verantwoording over af te leggen. Gevolg kan zijn dat diverse huisartsenpraktijken zich nog minder geroepen voelen om contracten af te sluiten met diverse instellingen die gehandicaptenzorg bieden.

7. Voorziet het college, op dit vlak, ook problemen voor onze gemeente?
8. Zo ja, wat gaat het college doen om alle veranderingen die de Wet Zorg en Dwang gaat betekenen voor onze gehandicapten zo goed mogelijk te laten verlopen?

Geef een reactie