Gemeenten krijgen 27,8 miljoen extra voor langer thuiswonen

Sociaal Werk Nederlkand attendeert sociaalwerkorgansiaties erop dat het Rijk voor  2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toevoegt aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Het ministerie VWS heeft het bedrag structureel op de begroting gereserveerd voor gemeenten.

(Tekst: Sociaal Werk Nederland)

De middelen zijn niet geoormerkt. De gemeenten hebben de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Hieraan levert het sociaal werk een belangrijke bijdrage. Tip: signaleer welke ondersteuning lokaal nodig is om langer thuis wonen mogelijk te maken en ga met uw gemeente in gesprek!

Herkomst middelen

Het bedrag is afkomstig uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. (De beleidsregel verviel per 1-1-2015 door de Hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de AWBZ.)

Nieuwe subsidieregeling VWS in 2016

Naast dit bedrag resteert nog structureel een bedrag van circa 60 miljoen op de begroting van VWS. VWS is voornemens met ingang van 1-1-2019 een nieuwe regeling te creëren waarmee nieuwe projecten tijdelijk gefinancierd kunnen worden. Het is nog niet bekend hoe
deze nieuwe regeling er uit komt te zien, maar moet stevig inzetten op samenwerking en efficiëntie. Sociaal Werk Nederland pleit ervoor deze regeling vooral in te zetten voor projecten die inzetten op het vergroten van de kwaliteit van leven van ouderen,  en het verstevigen van ondersteuning van oudere door sociale basisvoorzieningen in de wijk.

Geef een reactie