Gratis VOG voor alle vrijwilligers

In het Regeerakkoord staat als ambitie opgenomen dat vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Hiervoor is vanaf 2018 structureel 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

(Tekst: Redactie)

Doel

Ongeveer de helft van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder is als vrijwilliger actief binnen bijvoorbeeld sportverenigingen, verzorgingstehuizen, scholen, kerken en culturele instellingen. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen deze- en vele andere sectoren en zijn dus van onschatbare waarde voor de samenleving. De minister vindt het belangrijk dat het vrijwilligerswerk plaatsvindt in een veilige omgeving en dat risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers zoveel mogelijk worden beperkt. De VOG kan bijdragen aan een veilige inzet van vrijwilligers, als onderdeel van een breder veiligheid- en integriteitsbeleid. Met de nieuwe regeling komen meer vrijwilligers in aanmerking voor een gratis VOG.

Beoogde uitwerking

Sinds 1 januari 2015 bestaat er reeds een regeling Gratis VOG. Deze regeling wordt uitgevoerd door Justis, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze regeling kunnen enkel organisaties zonder winstoogmerk, die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die voor 70% of meer uit vrijwilligers bestaan, in aanmerking komen voor een gratis VOG. De bestaande regeling richt zich expliciet op vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking en heeft als doel het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk.

Het criterium dat organisaties voor 70% of meer uit vrijwilligers moet bestaan, laat ik met de nieuwe regeling los. Daarnaast komt een groter deel van de vrijwilligers in aanmerking voor de regeling en wordt het doel van de regeling verbreed. Het gaat in het vervolg om het stimuleren van veiligheid in het vrijwilligerswerk in den brede. De nieuwe regeling Gratis VOG zal daarom gaan gelden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Bij inwerkingtreding van de nieuwe regeling zal de bestaande regeling komen te vervallen.

Lees hier de hele brief aan de kamer.

Geef een reactie