Grote verschillen in werkwijzen GGD’en

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft drie onderzoeken gedaan bij GGD’en. De IGZ inventariseerde de manier waarop de Directeuren Publieke Gezondheidzorg hun organisatie aanstuurden. Uit dat onderzoek bleken grote verschillen tussen GGD’en onderling. Daarnaast onderzocht de IGZ de jeugdgezondheidszorg. De kwaliteit daarvan is over het algemeen goed op peil gebleven, maar er zijn ook nog aandachtspunten. Verder deed de inspectie vervolgonderzoek naar infectieziektebestrijding door GGD’en. Die is verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek in 2015.

(Tekst: IGZ)

Directeuren Publieke Gezondheidszorg (DPG)

Uit onderzoek van de IGZ blijkt dat er grote verschillen bestaan in de werkwijzen, taken en structuur van de GGD’en. De rol van de DPG wordt ook verschillend ingevuld. De gemeenschappelijke regeling is daarbij bepalend. De IGZ zag dat GGD’en meer omgevingsbewust zijn gaan werken en daarmee beter kun klanten kunnen bedienen. Bovendien heeft de GGD als partner in het lokale netwerk rondom de burger een belangrijke rol.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ heeft veel kennis en informatie ‘uit de haarvaten van de samenleving’. Daarmee draagt ze bij aan een goede uitoefening van de taken van de GGD. Op de onderzochte onderwerpen zijn nog verbeteringen nodig. Dit betreft onder andere de positie van de JGZ in het sociale domein en het voldoen aan het Landelijk Professioneel Kader. Daarnaast gaat het om een verbeterslag op het gebied van kindermishandeling en het aanpakken van handelingsverlegenheid op dit onderwerp.

Infectieziektebestrijding verder verbeterd en goed ingebed in netwerk
In 2015 onderzocht de IGZ ook al de infectieziektebestrijding door GGD’en. In 2015 constateerde de inspectie dat de infectieziektebestrijding goed, maar kwetsbaar was. Tijdens het vervolgonderzoek van nu zag de inspectie dat de kwetsbaarheid sterk is verminderd. Dat komt onder meer doordat GGD’en beter samenwerken, intern, maar ook met andere GGD’en en partners in het netwerk. Daar hebben ze hard aan gewerkt.

Aandachtspunten

De IGZ zag een aantal aandachtspunten in haar onderzoek. Het is belangrijk dat GGD’en de balans bewaken tussen de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van haar professionals. De opleidingen en capaciteit van de diverse medische specialismen vragen ook aandacht.

Andere aandachtspunten zijn het doorontwikkelen van een kwaliteitsysteem, waaronder het veilig incidenten melden, audits en visitatiebezoeken door andere GGD’en of veiligheidsdirecties, en de vertaling van de zorgbrede governancecode.

Het is van belang dat GGD’en toegang houden tot informatie ‘uit de haarvaten van de samenleving’. GGD’en, zorgverzekeraars en gemeenten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor preventie, zeker voor specifieke risicogroepen. Daarom is de samenwerking zo belangrijk.

De inspectie ziet voor de ontwikkeling op deze aandachtspunten een rol voor rijksoverheid, lokale overheden en zorgverzekeraars. Zij kunnen de GGD’en hierbij ondersteunen.

Vervolg

Met de drie onderzoeken geeft de inspectie een beeld van hoe de GGD’en zich ontwikkelen. Deze informatie kan helpen bij de doorontwikkeling van normen voor het takenpakket van de GGD’en. De inspectie volgt dit proces met belangstelling en kan de resultaten daarvan gebruiken voor het verder vormgeven van toezicht op de GGD’en.

Geef een reactie