Handreiking inzet ervaringsdeskundigheid wijkteams

Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen wijkteams zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen beter ondersteunen. Dat blijkt uit een pilot in zes gemeenten waar wijkteams en zelfregiecentra de krachten bundelden.

(Tekst: Trimbos Instituut)

De geleerde lessen uit de pilot zijn beschreven in de gratis ‘Handreiking Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams.’ Daarnaast bevat de handreiking geleerde lessen en praktische aanwijzingen voor succesvolle samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen.

In zes pilot-gemeenten Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht en Zutphen gingen wijkteams en zelfregiecentra samenwerken. Dat droeg bij aan gezamenlijke, individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten (zoals themabijeenkomsten en herstelgroepen) en wederzijdse kennisuitwisseling en consultatie (zie factsheet De kracht van ervaring).

Wijkbewoners positief

De betrokken bewoners zijn positief over de contacten met ervaringsdeskundigen. Ze ervaren herkenning, acceptatie en gelijkwaardigheid dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen. De groepsactiviteiten bieden de bewoners structuur en een zinvolle dagbesteding. Door deze activiteiten ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen en nieuwe perspectieven op de toekomst.

Randvoorwaarden en borging

Draagvlak bij managers en teams, super- en intervisie, goede voorlichting en communicatie blijken van groot belang voor de succesvolle inzet van ervaringsdekundigheid. Ook is aandacht nodig voor continuïteit en borging, door de aanpak te verankeren in bestaande procedures en werkwijzen.

Over de handeiking

Net als professionals en vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen cruciale steunpilaren in de sociale basis van wijken en buurten. Die sociale basis draagt eraan bij dat burgers voor veel van hun dagelijkse problemen dicht bij huis een oplossing kunnen vinden. Veel vrijwilligers maken daarbij in meer of mindere mate gebruik van hun eigen ervaringen. Sommige weten bijvoorbeeld hoe het voelt om jarenlang mishandeld te worden en hoe ingewikkeld het kan zijn om daar iets aan te doen, of hoe je na psychische problemen weer ‘gewoon door’ moet. Dat zorgt voor herkenning, als startpunt van verandering. Mede daarom hebben zij altijd al een rol gehad in het sociaal werk, doorgaans onder begeleiding van professionals.

Maar naast die vrijwilligers is de ervaringsdeskundige nét een extra toevoeging. Nu steeds meer mensen die soms of tijdelijk uit balans zijn, zelfstandig in buurten komen wonen, blijken met name de getrainde en goed opgeleide ervaringsdeskundigen, al dan niet betaald, van onschatbare waarde.

Deze publicatie laat zien hoe sociale wijkteams, zelfregiecentra en sociaalwerkorganisaties hun krachten bundelen om kwetsbare wijkbewoners te ondersteunen. Sociaal werkers en ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij samenwerken en wat dat oplevert, maar ook welke hindernissen ze tegenkomen. Dat levert waardevolle informatie op die uitnodigt om samen aan de slag te gaan.

Downloaden

Geef een reactie