Jaarverslag MCL 2015: Goede resultaten

Uit het jaarverslag 2015 van Medisch Centrum Leeuwarden blijkt dat de ziekenhuisorganisatie goed op weg is om zijn brede ambities waar te maken op het gebied van topklinische complexe zorg, geregistreerde kwaliteit van zorg en onderwijs en wetenschap. Er is in 2015 veel bereikt. Met het thema ‘Verder’ voor het jaarverslag wil het MCL uitdragen dat de stip aan de horizon nog in het verschiet ligt. Het MCL sloot het jaar af met een positief resultaat van 3,2 miljoen euro.

(Tekst: MCL)

Het MCL bevindt zich in een transitieperiode. Dit betekent een uitdagende tijd met een nieuwe koers, zowel in termen van bedrijfsvoering en financiën als in termen van kwaliteit. Het Friese zorglandschap is in beweging. In overleg met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders en De Friesland zorgverzekeraar veranderen de profielen. De zwaardere zorg concentreert zich bij het MCL. Het MCL ontwikkelt zich daarbij zich tot één van de Centers of Excellence op het gebied van topklinische zorg.

MCL en Epic

Een belangrijke strategische prioriteit voor 2015 was de voorbereiding voor het invoeren van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD): Epic. Het nieuwe EPD is na een grondige voorbereiding in 2015, op 1 april 2016 geïmplementeerd.

De in 2015 afgesloten meerjarenovereenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar ondersteunt het MCL om zijn doelen op middellange termijn bereikbaar te maken.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is een speerpunt. Het MCL heeft een eigen instrument ontwikkeld om de zorgkwaliteit in kaart te brengen: de Hospital Quality Score (HQS). De HQS bestaat uit een set landelijke en zelf geselecteerde prestatie-indicatoren. Het MCL scoorde in 2015 een 8,8 (tegen een 6,9 in 2014). Streefcijfer was een 8. Ook op andere vlakken nam de aantoonbare kwaliteit van zorg aanzienlijk toe.

De patiënten zijn tevreden over de zorg. Het MCL heeft meegedaan aan de voorjaarsmeting van de Consumer Quality Index (CQI). De tevredenheid van patiënten wordt vaak uitgedrukt in de zogenoemde ‘Net Promotor Score’ (NPS) waarmee de waarschijnlijkheid wordt uitgedrukt dat het ziekenhuis wordt aanbevolen aan vrienden of familie. Voor de polikliniek was deze score (42,7%) gelijk aan de landelijke benchmark van STZ-ziekenhuizen. De score voor de kliniek (46,3%) is significant beter dan de landelijke benchmark.

Onderwijs en opleiding

Onderwijs en opleiding zijn van belang voor de kwaliteit van zorg in de toekomst. De MCL Academie is de spil van de lerende organisatie waar kennis wordt gedeeld en hoge kwaliteit van zorg en innovatie worden geleverd. In totaal waren in 2015 770 stagiaires en medewerkers MCL in opleiding. Er zijn 24 opleidingen tot medisch specialist in het MCL; ongeveer 100 co-assistenten lopen stage met het MCL als uitvalsbasis. Doorlopend wordt in het MCL aan gemiddeld 150 klinische onderzoeken gewerkt, variërend van onderzoek van een week tot onderzoek van (meer dan) 10 jaar . Daaraan namen in 2015 4.750 patiënten deel.

En ook op andere manieren werd kennis gedeeld.. Een voorbeeld is Tafelgasten, een initiatief van de MCL Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In een late night-setting werden actuele onderwerpen besproken. Samen met de Leeuwarder Courant deelt het MCL kennis ook met inwoners van Friesland en omgeving. De Medische Publieksacademie organiseerde publiekslezingen over o.a. prostaatkanker, CVA en overgewicht. De lezingen trekken zonder uitzondering een volle zaal.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het MCL is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu. Het duurzaamheidsbeleid vormt een volwaardig onderdeel van het ondernemingsbeleid. Het MCL nam in de jaren 2014, 2015 en 2016 het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur in ontvangst. Het MCL is het eerste topklinische ziekenhuis dat het Milieukeur heeft behaald. Naast een regulier jaarverslag verschijnt ook een milieujaarverslag.

Financieel

Het MCL heeft in 2015 een positief resultaat behaald van € 3,2 miljoen. Het resultaat ligt daarmee boven de begroting. Het positieve resultaat is een gevolg van incidentele effecten (met name afrekeningen voorgaande jaren).. Zeker in het begin van het jaar 2015 is de omzet sterk toegenomen (en daarmee ook de kosten). Dit om de toestroom uit de regio Dokkum op te vangen als gevolg van het faillissement van de Sionsberg (Dokkum). De omzet is met een stijging van 2,4% duidelijk hoger uitgekomen dan verwacht, met name door de eerder genoemde groei van het aantal patiënten uit de regio Dokkum..

Met het behaalde resultaat heeft het MCL haar solvabiliteitspositie zien toenemen tot 40,8%. De balanssolvabiliteit is 27,2%.

Over het MCL

Het MCL is hét centrum voor medisch specialistische, verpleegkundige en paramedische zorg in Friesland. Naast excellente basiszorg, verleent het MCL hoogspecialistische zorg. Speerpunten zijn oncologie (zorg voor mensen met kanker), hartchirurgie, heelkunde (chirurgie), met name de minimaal invasieve chirurgie en bariatrische chirurgie. Het MCL is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Als lid van de STZ levert het MCL een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten.

Voor de volledige jaarverslagen ga naar www.mcl.nl/jaarverslag of kijk op www.jaarverslagenzorg.nl

Geef een reactie