Kruidvat mocht hulpvraag blinde vrouw niet weigeren

Drogisterijketen Kruidvat heeft een blinde vrouw gediscrimineerd door haar niet de gevraagde aanpassing te bieden. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. 

(Tekst: Persbericht van College voor de Rechten van de Mens)

De bereidheid van de medewerkers om met een boodschappenlijst de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen, doet niets af aan het oordeel. De wens van de blinde vrouw om zo zelfstandig mogelijk te kunnen winkelen, sluit aan bij het uitgangspunt van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn of haar eigen mogelijkheden autonoom te zijn.

Autonomie

De vrouw vroeg de medewerkers van Kruidvat om haar aan de arm door de winkel te begeleiden. Kruidvat wees dit verzoek af en stelde voor om de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen aan de hand van een boodschappenlijstje. De vrouw accepteerde dit niet omdat dit in de weg staat aan haar wens om zo zelfstandig mogelijk te winkelen. Voor de vrouw houdt dat in dat zij daadwerkelijk door de winkel kan lopen, daarbij vragen kan stellen over de producten, deze kan voelen en daarna een keus kan maken. De door Kruidvat aangeboden aanpassing draagt in mindere mate bij aan deze autonomie.

Overleg

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een aanbieder van goederen of diensten informatie over een benodigde aanpassing moet inwinnen bij degene die daarom vraagt. Ook moet in ieder specifiek geval bekeken worden in hoeverre een oplossing mogelijk is. Overleg en actief handelen is vereist. Het antidiscriminatiebureau heeft als vertegenwoordiger van de vrouw aan Kruidvat gevraagd te kijken hoe zij tot elkaar kunnen komen. Kruidvat is niet op deze uitnodiging ingegaan en heeft daarmee niet aangetoond dat de gevraagde aanpassing niet noodzakelijk is.

Kruidvat heeft alleen in algemene zin gewezen op mogelijke problemen rondom de uitvoerbaarheid van het verzoek en de veiligheid van de medewerkers. Zij heeft niet concreet aangegeven op welke wijze deze problemen een rol spelen bij de aanpassing die de vrouw vroeg. Kruidvat toont dus niet aan dat de gewenste aanpassing onevenredig belastend is. Daarom oordeelt het College dat Kruidvat de vrouw heeft gediscrimineerd op grond van haar handicap.

Lees de samenvatting en het oordeel.

Wetgeving

In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Discriminatie melden

Heeft u zelf een situatie meegemaakt of kent u iemand die ongelijk behandeld is? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

Geef een reactie