Leeuwarden zoekt leden adviesraad sociaal domein

Gezocht: Leden voor de nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein

De afgelopen jaren hebben de WMO-adviesraden en de Cliëntenraad Werk en Inkomen  de gemeente uitgebreid geadviseerd over WMO- onderwerpen en participatiezaken. Deze adviezen werden door de raden vaak in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente toegelicht en besproken. De raden vertegenwoordigen in het sociale domein een omvangrijke en rijk geschakeerde achterban en hebben een duidelijke invloed op de besluitvorming. Mede dankzij de raden wordt ieders stem gehoord.

Vernieuwing

Door de invoering van de 3 decentralisatie(werk, zorg en jeugd), een nieuwe WMO, een nieuwe participatie- en een nieuwe jeugdwet is er het nodige veranderd  voor de bewoners en cliënten in onze  gemeente. Deze veranderingen zijn zo ingrijpend dat de gemeente zich genoodzaakt zag nieuwe uitgangspunten voor deze beleidsvelden vast te stellen. Zo wil de gemeente meer vraaggericht en integraal beleid gaan uitvoeren op het gebied van werk, zorg en jeugd. De veranderingen betekenen ook dat er nieuwe organisaties zijn – denk aan de grote zorgaanbieders met eigen cliëntenraden – die de belangen van hun achterban lokaal willen vertegenwoordigen.  Maar ook bewoners en cliënten die zich  ‘goed redden’ hebben een mening over gemeentelijke voorzieningen en verdienen een plek in het overlegmodel cliëntenparticipatie Tijd dus voor  vernieuwing van de overlegstructuur!

Breed

De gemeente heeft samen met de vertegenwoordigers van de bestaande raden en nieuwkomers op de lokale participatiemarkt een raamwerk opgezet ter voorbereiding op een nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein, die in de loop van 2016 wordt ingevoerd. Deze Adviesraad voor het  Sociale Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over tal van actuele onderwerpen binnen het sociale domein van de gemeente Leeuwarden. Zo levert de adviesraad sociaal domein met hun adviezen een bijdrage aan het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners van de gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen/individuen in de samenleving. Tevens  stimuleert de adviesraad het maatschappelijk meedoen van alle groepen in de samenleving op basis van eigen potentie en vermogen. Het werkveld mag gerust bijzonder breed worden genoemd. De nieuwe adviesraad is onafhankelijk en kan op eigen initiatief allerlei relevante en interessante onderwerpen bespreken en op de lokale agenda zetten. Binnen de adviesraad worden 3 themawerkgroepen ingericht. Er is een themawerkgroep voor werk,  één voor zorg en één voor jeugd. De nieuwe adviesraad sociaal domein gaat bestaan uit 15 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Lees hier verder

Geef een reactie