Noordwest Friesland past beleid aan

Vanaf 1 januari 2017 voeren zeven gemeenten in Noordwest Friesland een aangepast beleid rond de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp. Het gaat om de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen (foto), Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland.

(Tekst: WMO Magazine)

De aanleiding voor de aanpassing wordt gevormd door de roemruchte uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Uit die uitspraken bleek afgelopen voorjaar dat veel Nederlandse gemeenten de huishoudelijke hulp anders hebben aangeboden dan de nieuwe Wmo bedoelde. Dat gold ook voor de ‘Noordwest-gemeenten’, zo meldt de website www.harlingenboeit.nl.

Voorwaarden

De zeven gemeenten hebben samen met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân (de Dienst) het huishoudelijkehulpbeleid aangepast aan de voorwaarden die de rechter heeft gesteld. Belangrijke aandachtspunten waren de manier waarop het gebiedsteam indicatiegesprekken met cliënten voert en de afspraken over huishoudelijke hulp tussen gemeenten, Dienst en zorgaanbieders.

Belangrijkste uitgangspunten

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten vanaf 1 januari:

  • Inwoners hoeven voor de eerste drie uren huishoudelijke hulp niet meer zelf hulp te zoeken. Ze kunnen terecht bij een door de Dienst gecontracteerde zorgaanbieder, waar ze de hulp zelf kunnen organiseren.
  • Het gesprek tussen de gebiedsteam medewerker en de inwoner blijft de basis voor het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner.

Lees hier verder

Geef een reactie