Patiënt meer op voorgrond bij centralisatie van zorg

Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de effecten van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen binnen de oncologie (o.a. bij immuuntherapie). In haar studie constateert Ecorys dat het zorgveld ziet dat centralisatie leidt tot kwaliteitswinst en expertisebundeling.

(Tekst: (ECORYS)

Echter, een opvallende bevinding is dat de patiënt onvoldoende als partner betrokken wordt bij het proces. Aansluitend geeft een ruime meerderheid van de artsen aan dat centralisatie van zorg een negatief effect heeft op de toegang tot zorg voor de patiënt.

Bevindingen

Het onderzoek van Ecorys laat zien dat tegenstrijdige belangen ontstaan (zoals beperken van zorguitgaven, strategische positionering ziekenhuizen, en werkbehoud/-beleving van specialisten) tussen de verschillende betrokken partijen, wat de toegang tot deze gecentraliseerde zorg kan belemmeren voor de patiënt.

In opdracht voerde Kantar Public een aanvullend onderzoek uit onder ruim 200 specialisten om hun visie te peilen. Specialisten zijn verdeeld in hun sentiment ten aanzien van de manier waarop centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen wordt vormgegeven in Nederland. Ook in dit onderzoek komt sterk naar voren dat er meer aandacht nodig is voor de patiënt. Ruim vier op de tien van de ondervraagde specialisten vinden dat de patiënt momenteel onvoldoende centraal staat. Eveneens vindt ruim de helft van de ondervraagde specialisten dat centralisatie een negatieve invloed heeft op de toegankelijkheid van zorg.

Oplossingsrichtingen

Vanuit het onderzoek worden verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. Dit zijn onder andere het ontwikkelen van een gedeelde visie en heldere, objectieve criteria voor centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen waarin het belang van de patiënt centraal gesteld wordt, het (al in een vroeg stadium) betrekken van patiëntenverenigingen in het proces van centralisatie, en het werken aan een manier om de daadwerkelijke effecten van centralisatie (zoals de impact op doelmatigheid en kwaliteit van zorg) inzichtelijk te maken. Tevens kan de overheid randvoorwaarden scheppen en/of aanscherpen om de aanbevolen oplossingen te faciliteren en ervoor te zorgen dat alle partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Achtergrond

Ecorys heeft onderzocht wat de positieve en/of negatieve effecten en ervaringen kunnen zijn als gevolg van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen binnen de oncologie, in opdracht van Bristol-Myers Squibb (B-MS). In dit breed verkennend onderzoek zijn de ervaringen van koepelorganisaties, medisch specialisten, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, patiënten, en RvB’s van ziekenhuizen in kaart gebracht. Vervolgens heeft Kantar Public, ook in opdracht van B-MS, aanvullend kwantitatief onderzoek gedaan onder een brede groep medisch specialisten. Een gezamenlijke factsheet is gepubliceerd met de belangrijkste resultaten uit deze onderzoeken. Op woensdag 18 april organiseren Ecorys en B-MS een bijeenkomst in Nieuwspoort en worden de gemeenschappelijke onderzoeksresultaten gepresenteerd en bediscussieerd met directe belanghebbenden.

Geef een reactie