Prof. Weijers: Wie gaat de Jeugdwet evalueren?

“Er zijn sinds de invoering van de transitie en jeugdwet een flink aantal problemen hiermee. Het wordt langzamerhand tijd voor degelijk, onafhankelijk onderzoek. Daarom is het sneu dat ZonMw net eind deze zomer heeft besloten de eerste evaluatie van de Jeugdwet toe te kennen aan het Nederlands Jeugdinstituut. Die instelling is immers als geen ander van meet af aan zeer nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en begeleiding van de transitie. “Zo betoogt Prof. Ido Weijers, tot voor kort hoogleraar jeugdbescherming.

(Tekst: Sozio)

Herziening jeugdstelsel

Er was behoefte aan degelijk en onafhankelijk uitgevoerde pilots ter voorbereiding van de herziening van het jeugdstelsel. Tot aan de invoering van de transitie vorig jaar waren er immers gefundeerde twijfels over de noodzaak en de effectiviteit ervan. Zo betwijfelde Ella Kalsbeek, die meerdere stelselwijzigingen van dichtbij had meegemaakt, in 2013 als voorzitter van de Amsterdamse jeugdzorgaanbieder Altra, dat de transitie zou leiden tot verbetering van de kwaliteit. Wetenschappers maakten aannemelijk dat de majeure reorganisatie zelf heel veel energie en budget zou kosten, ten koste van de continuiteit en kwaliteit van het inhoudelijke werk.

Andre Rouvoet

Andre Rouvoet, die de operatie als bewindsman had geinitieerd, keerde zich van meet af aan tegen de gedachte om de jeugd-ggz ook onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid te laten vallen en hij waarschuwde daarvoor tot vlak voor de invoering. Het veld kwam in verzet, gespecialiseerde jeugdzorginstellingen, hoogleraren, vrijgevestigden en de Kinderombudsman waarschuwden voor achteruitgang van de kwaliteit en toegankelijkheid, voor een ongezonde en onvoldoende voorbereide machtsbundeling bij de gemeenten en vooral voor te grote haast.

Het mocht niet baten. Uitstel werd niet toegestaan; studies werden niet nodig geacht; een overijverige bestuurder riep zelfs dat het allemaal nog sneller moest. De politiek koerste op invoering per 1 januari 2015, liet die invoering ook nog eens vergezeld gaan van een enorme bezuiniging, bekeerde zich tot de mantra van de ‘demedicalisering’ en hoopte er het beste van.

Lees hier verder

Geef een reactie