PvdA stelt vragen over jeugdzorg en jeugdbescherming

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden inzake:

  • berichtgeving over werkwijze gezinsvoogden.
  • geweld tegen jeugdbeschermers.

(Tekst: PvdA)

Leeuwarden, donderdag 7 februari 2019

Geacht College,

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de berichtgeving in de lokale media over de ervaren problemen rondom de werkwijze bij jeugdzorg en dan met name binnen de jeugdbescherming ( gezinsvoogden), verder maakt de fractie zich ongerust over mogelijk geweld en laster, waarmee de hulpverleners geconfronteerd worden.

  1. Is het College op de hoogte van deze klachten en hoe kunnen we de geuite kritiek duiden?
  2. Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen organisaties en zijn er mogelijk vanuit privacywetgeving belemmeringen die een zorgvuldige communicatie rondom de hulpverlening belemmeren.

Gezien de complexe uitvoering van jeugdbescheringsmaatregelen: de suggestie om een open podium te organiseren en daarbij in ieder geval uit te nodigen:

  1. Het advies- & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Friesland (Veilig Thuis)
  2. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
  3. Raad voor de kinderbescherming
  4. Kinderrechter.

Gezien de mogelijke urgentie verwachten wij dat u deze vragen spoedig in behandeling neemt en zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anneke Adema
Raadslid PvdA Leeuwarden

Geef een reactie