Schikking faillissement Zorggroep Pasana

De curatoren en ziekenhuis Nij Smellinghe zijn samen tot een constructieve oplossing gekomen voor het  faillissement van Zorggroep Pasana. Om het faillissement zorgvuldig af te ronden hebben de curatoren en Nij Smellinghe een schikking getroffen.

(Tekst: Nij Smellinghe)

De curatoren stellen de voormalig bestuurders en/of toezichthouders niet persoonlijk aansprakelijk en maken geen aanspraak op de continuïteitsgarantie. Nij Smellinghe betaalt een bedrag van één miljoen euro aan de boedel van Zorggroep Pasana en trekt haar eigen vordering in.

Onderzoek

Curatoren Dhr. mr. W.M. Sturms en Dhr. mr. J.C.M. Silvius hebben, nadat Zorggroep Pasana op 28 november 2014 failliet ging, in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Het uiteindelijke rapport hebben zij  vandaag bij rechtbank te Leeuwarden ingediend. De curatoren hebben in het kader van het onderzoek alle verslagen van de Raad van bestuur en van de Raad van Toezicht van Zorggroep Pasana vanaf 1 januari 2007 bestudeerd en zij hebben interviews gehouden met bestuurders,  toezichthouders en anderen die betrokken waren in de periode na 1 januari 2007. Daarnaast zijn jaarrekeningen, rapporten en diverse bescheiden onderzocht. Nij Smellinghe, dat op 2 oktober 2012 bestuurlijk met Zorggroep Pasana was gefuseerd,  heeft volledige openheid en medewerking gegeven aan het onderzoek.

In het rapport wordt onder meer geconcludeerd dat de voormalige bestuurders en/of toezichthouders die betrokken zijn geweest bij de Zorggroep Pasana een grote inzet hebben getoond, maar dat hun inspanningen achteraf niet altijd effectief zijn gebleken. Hoewel de curatoren in algemene zin niet positief zijn over het handelen van de voormalig bestuurders/toezichthouders, zien zij tegelijkertijd in dat het besturen van een maatschappelijke onderneming als een ziekenhuis zeer complex is, en dat daarbij altijd een afweging moet worden gemaakt tussen diverse belangen. Bovendien erkennen de curatoren dat de overlevingskansen van een klein ziekenhuis als De Sionsberg gedurende vrijwel de gehele onderzoeksperiode niet groot zijn geweest. De voormalig bestuurders/toezichthouders hebben commentaar kunnen leveren op het rapport. Daarin hebben zij aangegeven dat externe factoren, zoals wijzigingen in de financiering van de zorg en de opstelling van de betrokken zorgverzekeraar in hun ogen in hoge mate invloed hebben gehad op het faillissement. De curatoren  zijn van mening dat het vanwege deze omstandigheden onverstandig zou zijn voormalige bestuurders en toezichthouders aan te spreken wegens onbehoorlijke taakvervulling, te meer omdat Nij Smellinghe bereid is met curatoren een overall-regeling aan te gaan.

Schikking

Nij Smellinghe is voor een bedrag van 17 miljoen euro één van de vele crediteuren van het faillissement. Deze vordering is ontstaan in de periode van de bestuurlijke fusie tussen 2 oktober 2012 en 28 november 2014. In die periode heeft Nij Smellinghe de Zorggroep Pasana met aanzienlijke bedragen financieel moeten ondersteunen. In het voorjaar van 2014 heeft Nij Smellinghe een continuïteitsgarantie afgegeven aan Zorggroep Pasana. Curatoren en Nij Smellinghe zijn het er over eens dat deze garantie op verschillende manieren kan worden uitgelegd, en dat het niet duidelijk is of Nij Smellinghe op grond daarvan enig bedrag zou moeten betalen aan de boedel. Bovendien zal Nij Smellinghe in dat geval  voor datzelfde bedrag weer (aanvullend) als crediteur in het faillissement opkomen. Ook daarvan is het niet eenduidig te voorspellen of die claim dient te worden gehonoreerd.

Het zou zowel in tijd als geld kostbaar zijn om de juridische uitleg en consequenties van de continuïteitsgarantie aan de rechtbank voor te leggen.  Daarom hebben de curatoren en Nij Smellinghe, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een allesomvattende regeling getroffen. Die regeling houdt in dat Nij Smellinghe, overigens zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, haar vordering van 17 miljoen euro intrekt en een bedrag van 1 miljoen euro betaalt aan de boedel van Zorggroep Pasana. Nij Smellinghe koopt van de curatoren , als onderdeel van de regeling,  de ondergrond van de MCD-gebouwen in Dokkum ( de gebouwen “Woudvaart” en “Donger”) en de naast gelegen plantsoenen. Daarnaast worden de voormalig bestuurders en/of toezichthouders niet (persoonlijk) aansprakelijk gesteld. Curatoren en Nij Smellinghe zijn tevreden over het feit dat ze deze kwesties in het faillissement hebben kunnen afronden. Het faillissement is hiermee nog niet volledig afgewikkeld, maar een belangrijk deel kan worden afgesloten.

De vooruitzichten voor de crediteuren in het faillissement van Zorggroep Pasana zijn door deze regeling aanzienlijk verbeterd. Voor details daarover wordt verwezen naar het openbare faillissementsverslag. Vandaag publiceren de curatoren verslag 8 (nieuwe nummering, in de oude nummering is dit verslag 17), waarin de stand van zaken is geactualiseerd, op hun website: https://www.dehaanlaw.nl/advocatuur/faillissementen/faillissementsverslagen/stichting-zorggroep-pasana.

Geef een reactie